În rândurile de mai jos se regăsește Novena de pregătire la toate sărbătorile dedicate Fericitului Ieremia. Prezentarea acestui text reprezintă o invitație la a ne uni în rugăciune ori de câte ori ne aflăm în preajma vreunei sărbători închinate fratelui nostru român, moment în care va apărea și pe prima pagină a sitului nostru.

Ziua I: Recunoștința

Fericite Ieremia, în orice împrejurare a vieții, tu ai știut să-i aduci mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile primite. Deseori te opreai pentru a contempla natura înconjurătoare și în inima ta se trezea un sentiment de iubire față de Creatorul întregului univers. Și mai des zăboveai în fața tabernacolului spre a-i mulțumi lui Isus că a rămas cu noi în taina sfântă a altarului, pentru a ne dărui viața sa divină. Îndemnați de exemplul tău, dorim și noi să-i fim recunoscători lui Dumnezeu pentru toate binefacerile sale.

Mijlocește-ne, Fericite Ieremia, harul de a primi cu spirit de recunoștință orice binefacere din partea lui Dumnezeu. Unind umila noastră recunoștință cu aceea pe care o aveai tu, cu credință îndrăznim să cerem noi haruri, spunând:

 Ziua a II-a: Viața de credință

Fericite Ieremia, tu nu te-ai mulțumit cu viața trecătoare, ci ai urmat învățătura pe care Domnul Isus ne-a dat-o prin Evanghelia sa. Pe aripile credinței te-ai ridicat până la tronul Celui Preaînalt și ai trăit din plin viața harului ce ți s-a dăruit la Botez. Tu ai permis Stăpânului cerului și al pământului să înfăptuiască în tine lucrările sale minunate.

O, cerescule protector, mijlocește-ne și nouă harul de a trăi în spirit de credință, de a ne împlini făgăduințele de la Botez, prin care ne-am lepădat de Satana și de răutatea lui, pentru a-i sluji numai lui Cristos și a ne dovedi fii credincioși ai Bisericii sale. Ajută-ne să evităm cu grijă tot ceea ce pune în primejdie credința noastră. De aceea ne rugăm spunând:

Ziua a III-a: Chemarea proprie

Fericite Ieremia, în tot timpul vieții tale, grija ta cea mai mare a fost de a cunoaște și de a împlini în mod cât mai desăvârșit voința lui Dumnezeu. Prin îndemnurile mamei tale și ale celor din jur, el ți-a arătat drumul pe care trebuia să mergi, dăruindu-te trup și suflet slujirii lui Dumnezeu și a aproapelui. Tu ai urmat cu fidelitate chemarea lui Dumnezeu, învingând toate piedicile care ți-au stat în cale; erai convins că nu se poate ajunge la mântuire decât pe calea voită de Dumnezeu.

Mijlocește-ne și nouă, Fericite Ieremia, harul de a ne cunoaște chemarea și de a o urma cu stăruință, învingând toate obstacolele. Fii alături de noi cu exemplu tău luminos, pentru ca interesele pământești sau teama să nu ne abată de la calea virtuții. Cu încredere cerem sprijinul tău și ne rugăm spunând:

Ziua a IV-a: Rugăciunea

Fericite Ieremia, tu ești un grăitor exemplu de rugăciune: prin ea ai obținut de la Dumnezeu toate cele trebuincioase în viață; în ea ai găsit refugiul în momentele grele; ea te-a înălțat deasupra slăbiciunii omenești și ți-a dat speranța că vei primi în cer răsplată pentru toată munca și jertfele oferite lui Dumnezeu.

Ajută-ne și pe noi, Fericite Ieremia, să gustăm farmecul rugăciunii făcute cu credință. Maestru al rugăciunii, mijlocește pentru noi la Dumnezeu, la Maica Preasfântă a lui Isus, pentru ca nevrednicia noastră să nu ne lipsească de roadele rugăciunii. Nu permite ca în clipele de părăsire să renunțăm la rugăciune, ci să dăm dovadă de încredere nestrămutată în bunătatea lui Dumnezeu, căruia ne adresăm spunând:

Ziua a V-a: Umilința

Fericite Ieremia, tu ai fost umilit nu pentru că ai avut o condiție socială modestă, ci pentru convingerea pe care ți-a insuflat-o credința că tot ceea ce avem în viață este darul lui Dumnezeu; când cei din jur te înconjurau cu stimă, tu nu ai uitat niciodată că înaintea lui Dumnezeu valorăm cât valorează umilința noastră. Umilința ta nu s-a mărginit numai la sentimente, ci s-a manifestat și prin fapte: tu ai prestat cu plăcere muncile cele mai înjositoare.

Învață-ne și pe noi, Fericite Ieremia, să nu ne lăsăm amăgiți de fala acestei lumi, să nu căutăm a fi mai presus de alții, iar succesele pe care le obținem să le atribuim întotdeauna lui Dumnezeu, care ne ajută. Inspiră-ne umilința care te-a făcut răbdător când erai contrariat; mijlocește-ne harul de a-i putea îndruma și pe alții pe calea umilinței și, împreună cu tine, ne rugăm spunând:

Ziua a VI-a: Dragostea față de aproapele

Fericite Ieremia, tu ai rămas în uitare timp de aproape patru secole, pentru ca să fii dat, în zilele noastre, ca exemplu de dragoste față de aproapele. Plecat de la casa părintească spre Italia, ai înțeles cel mai bine că Fiul lui Dumnezeu nu a venit în lume ca să fie slujit ci să slujească pe alții și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru cei mulți. Mergând pe urmele Mântuitorului, ți-ai dedicat viața slujirii celor mici, celor bolnavi și celor săraci.

Fericite crainic al dragostei față de aproapele, învață-ne să îl vedem în semenii noștri pe Cristos, care așteaptă ajutorul și afecțiunea noastră. Pentru aceasta cerem ajutorul lui Dumnezeu spunând:

 Ziua a VII-a: Curăția

Fericite Ieremia, tu ai renunțat încă din tinerețe la bucuriile pe care ți le-ar fi putut oferi viața pământească, pentru a te dedica cu trup și suflet răspândirii Împărăției lui Dumnezeu. Desfătarea ta cea mai mare era să fii în preajma lui Cristos, familia ta erau slujitorii Domnului, care îi cântau mărirea ziua și noaptea. Tu ai evitat cu grijă tot ceea ce ți-ar fi putut compromite cinstea și ai păstrat neatinsă nevinovăția ta.

Învață-ne și pe noi să prețuim și să iubim mereu viața curată, să evităm orice dezordine trupească și să răspândim în jurul nostru un climat de bună-cuviință. Fericite Ieremia, icoana ta să alunge din lume duhul necurăției, care caută să pângărească sufletele spălate în sângele Mielului nepătat. Trezește în noi respectul sfânt față de nevinovăție, pentru a ne bucura de roadele vieții curate. De aceea ne rugăm spunând:

Ziua a VIII-a: Ascultarea

Fericite Ieremia, viața ta cucernică a fost împodobită și de frumoasa virtute a ascultării. De mic copil ai ascultat de mama, care te-a îndemnat să mergi pe calea sfințeniei; virtutea ascultării te-a călăuzit spre țara în care reprezentanții lui Dumnezeu au sădit în sufletul tău supus toate virtuțile alese, pe care ți-ai clădit viața spirituală.

Mijlocește-ne și nouă harul de a asculta de glasul lui Dumnezeu, care ne vorbește în adâncul inimii sau prin superiorii pe care ni i-a rânduit el. Să fim și noi dispuși, asemenea ție, să nu ne împotrivim voinței Celui Preasfânt. Ferește-ne de cei rău intenționați care, sub masca binelui, caută să ne îndepărteze de la calea virtuții. Pentru aceasta ne rugăm spunând:   

Ziua a IX-a: Evlavia față de Maica Domnului

Fericite Ieremia, din fragedă copilărie ai învățat să cinstești pe Mama lui Isus și să o chemi în ajutor în clipele grele. Evlavia față de ea ți-a fost o dulce mângâiere în drumul tău spre cele veșnice, căci Sfânta Fecioară ți-a fost mereu alături și ți-a dat ajutor când erai strâmtorat. Tu ai iubit-o și ai ascultat-o cu afecțiune fiiască.

Mijlocește-ne și nouă harul de a fi copii devotați ai Preacuratei; ajută-ne să o cinstim în rugăciune, să o bucurăm prin fapte bune, să o vestim prin cuvinte, să o mângâiem prin fapte de pocăință și să o vedem în patria cerească. Fericite protector al neamului nostru, mijlocește la Preacurata pentru noi, care o cinstim cu râvnă veacuri de-a rândul. Pentru aceasta ne rugăm cu încredere, spunând:

Rugăciune de încheiere pentru fiecare zi a novenei          

    Tatăl nostru…, Bucură-te, Marie…, Slavă Tatălui…            

Ant: Domnul Isus spune: „Cel care face voia Tatălui meu, acela îmi este și frate, și soră, și mamă”.                

V: Roagă-te pentru noi, Fericite Ieremia.  

R: Ca să ne facem vrednici de făgăduințele lui Cristos.

V: Să ne rugăm:  

Dumnezeule, Părinte îndurător, care l-ai înzestrat pe Fericitul Ieremia cu darul de a-l imita pe Fiul tău în slujirea și totala dăruire de sine pentru frații săi, ajută-ne, te rugăm, ca prin exemplul și mijlocirea lui, să conlucrăm la opera de mântuire a tuturor oamenilor, mergând pe calea indicată de Sfânta Evanghelie, adică a umilinței și a carității. Prin Cristos, Domnul nostru.         

R: Amin.